dinsdag 16 januari 2018

De islamisering van Nederland

In het jaar 1971 woonden er, na een influx van gastarbeiders, 54.300 moslims in Nederland.
In het jaar 2017 woonden er, alles bij elkaar opgeteld, 1.000.000 plus moslims in Nederland.

Het aantal moslims is ruwweg 20 keer vertwintigvoudigd in pakweg een halve eeuw.


In het jaar 1971 bedroeg het inwonersaantal van Nederland 13.190.000, waarvan 0,41% moslims.
In het jaar 2017 bedroeg het inwonersaantal van Nederland 17.082.000, waarvan 6% moslims.

Een kind kan uitrekenen dat er een explosieve (no pun intended) groei van moslims is geweest de afgelopen eeuw, dat met meer moslims meer islamisering komt is navenant.

En we zien die islamisering dagelijks in praktijk:

  • Tijdens colleges op universiteiten, of lezingen waar de islam een prominente rol speelt zien we een scheiding tussen mannen en vrouwen.
  • Aparte gebedsruimtes voor moslims, daar waar er voor andere religies geen aparte faciliteiten worden gecreëerd.
  • De aanval op christelijke feestdagen die om "gevoeligheden" te voorkomen worden veralgemeniseerd tot winter- en voorjaarsfeesten, daar waar islamitische feestdagen met man en paard worden genoemd, neem het ramadanjournaal. Voor andere religies worden er geen aparte journaals in het leven geroepen.
  • De minister-president die de Nederlandse mohammedanen een Ramadan Kareem wenst, daar waar hij moedwillig zwijgt bij feestdagen van andere religies.
  • De vorming van politieke partijen die er speciaal op gericht zijn om de mohammedaanse gemeenschap te bedienen. Denk en Nida zijn daar 2 voorbeelden van.
  • Oer-Nederlandse producten als kaas die Halal-gecertificeerd zijn, zonder dat de Nederlandse consument daar op de hoogt van is, of wordt gesteld.
  • Onderstaande uitspraak is veelzeggend:
Alih-Salah daarover: “Moslims in de hele wereld willen halal-voedsel. In Europa alleen al wonen 30 miljoen moslims. Nederland is een grote exporteur van halal-voedsel. Halal is namelijk big business. Veel bedrijven doen hieraan mee omdat er simpelweg geld mee te verdienen is. Doen ze het niet, dan gaan ze failliet.
Voor een uitgebreide lijst met jaartallen en gebeurtenissen verwijs ik u graag naar een artikel van Elsevier

Islamisering wordt dan ook mogelijk gemaakt door Nederlandse overheden is samenspraak met Nederlandse bedrijven. Laat dat tot u doordringen. Nederlandse politici op alle niveaus en Nederlandse bedrijven werken bewust mee aan islamisering van Nederland. Dat gebeurde in eerste instantie met het verwelkomen van gastarbeiders, die volgens Nederlandse werkgevers hard nodig waren om de economie draaiende te houden. Nu hoor je een Halbe Zijlstra wederom beweren dat Nederlandse bedrijven immigranten nodig hebben om draaiende te kunnen blijven. U herkent het mantra hopelijk.

Combineer bovenstaande islamitische groei in Nederland, koppel dat aan de houding van bedrijfsleven en politici en je hebt met de actieve mohammedaanse houding en de laffe niet-mohammedaanse respons een alsmaar doorgaande en verdergaande islamisering van Nederland.

Met de actieve mohammedaanse houding bedoel ik het islamitische gedram hun zin te krijgen en met de laffe niet-mohammedaanse respons bedoel ik Nederlanders en Nederlandse instanties die er alles aan doen om maar geen confrontatie aan te hoeven gaan, bang om als racist of islamofoob te worden uitgemaakt.

Hebben mohammedanen recht op hun vorm van religie. Het antwoord daarop luidt Ja. Artikel 1 van de Grondwet is daar heel duidelijk over:
Artikel 1 Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
Met dit artikel wordt iedereen die de islam of islamisering wil bestrijden om de oren geslagen, toch is dat maar een deel van het verhaal. Harde kritiek op de islam mag volgens een uitspraak van de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege in Nederland;
Om een groep strafbaar te kunnen beledigen wegens godsdienst moet de groep 'collectief' getroffen worden in dat wat voor die groep kenmerkend is, namelijk hun godsdienst. "Men beledigt hen juist omdat zij van dat geloof zijn". Felle kritiek op opvattingen die in die groep leven of op het gedrag van hen, die tot de groep behoren, is niet strafbaar, aldus de Hoge Raad.
Met die uitspraak van de Hoge Raad is de islamisering een stukje teruggedrongen omdat kritiek wordt toegelaten mits het gaat om kritiek op de opvattingen over islam die bij veel mohammedanen leven, of als er een groep mohammedanen het weer eens bont maakt in de naam van de islam (denk aan de mohammedanen in Den Haag die opriepen tot het doden van Joden, dat soort mohammedanen mag je dus keihard aanpakken.

Zal Nederland een toename van islamisering meemaken? Het antwoord daarop is ja. Gefaciliteerd door politici, het bedrijfsleven en zogenaamde progressieve elementen in de samenleving die blijven beweren dat islam vrede is.

Mag je keiharde kritiek leveren? Ook daar is het antwoord ja op, maar het is wat voorzichtiger manoeuvreren en door de laffe Nederlandse grondhouding worden critici van het mohammedanisme meer en meer de roepende in de woestijn.

De enige manier om verdere islamisering van Nederland te stoppen is wanneer iedereen gaat stemmen op partijen SGP, PVV en FvD. En zoals u wel weet is dat een idee-fixe.

Maar zwijgen is geen optie. Er zijn in Nederland nog steeds dissidenten die hun mond roeren, laten we hen koesteren, hun berichten delen en laten we ons niet intimideren door de andere kant.