zaterdag 28 maart 2015

Nederland heeft hard politieke hervorming nodig

Afsplitsingen
De Nederlandse politiek kraakt in zijn voegen, er zijn vele partijen en afsplitsingen in de Tweede Kamer vertegenwoordigd. De klucht rond 50+ staat velen nog vers in het geheugen en de afsplitsing door de Erdogan-fractie van de PvdA heeft er voor zorg gedragen dat het huidige kabinet nog maar 76 zetels bedraagt. Die afsplitsingen dragen er zorg voor dat de portefeuilles nog zwaarder wegen op de fracties die met afsplitsingen te maken krijgen. Er is dan ook iets te zeggen over het verbieden (zwaar woord) van afsplitsingen binnen fracties, daar is echter een grondwetswijziging voor nodig omdat in hoofdstuk 3 van de grondwet is geschreven:

De leden stemmen zonder last."
Het betekent: zonder een bindend mandaat. Ieder Kamerlid is vrij om te stemmen zoals hij zelf wil. Juridisch is binding aan bijvoorbeeld een regeerakkoord niet mogelijk. Dat geldt niet alleen voor tegenstanders in een fractie van zo'n akkoord, maar evenzeer voor degenen die vóór stemmen. Er kan wel sprake zijn van een politiek-morele binding.
Een eventuele wijziging kan inhouden dat de fracties niet meer gefragmenteerd worden en dat er meer "dissidente" fractieleden binnen een fractie opereren, zoals tijdens Rutte-I toen het CDA werd geconfronteerd door rebellie in eigen gelederen. Maar alles beter dan meerdere afsplitsingen. Je kan coalities niet bouwen op drijfzand. Ergo: ben je het niet eens met de lijn van je fractie dan kan je, of je zetel teruggeven, of je kan dissident worden, maar afsplitsingen zijn de bijl aan de wortel van de democratie.

Kiesdrempel
Er gaan stemmen op in Nederland om een kiesdrempel in te voeren om op die manier het aantal partijen in de Kamer(s) te reduceren en om, op die manier de regeerbaarheid van Nederland te vergroten. Een onzalig plan. Stel dat je de afsplitsingen niet meer hebt, dan is het juist van belang geen kiesdrempel in te voeren. Het mozaïek van politieke partijen in Nederland maakt juist dat er keuze genoeg is van links tot rechts en dat het electoraat een keuze heeft te kunnen en te mogen kiezen. Democratie in optima forma, met minder partijen kruipen de overgebleven partijen nog meer naar elkaar toe en wordt de politieke desinteresse nog groter dan nu al het geval is. Partijen op de flanken houden de politiek juist scherp.

Kamerleden
Het aantal Tweede Kamerleden moet omhoog. Door de complexiteit van de nationale en internationale samenleving is er voor het aantal huidige Kamerleden te weinig tijd en ruimte om diep is dossiers te kunnen duiken om de regering optimaal te kunnen controleren. Specialisme in de Kamer in de zuurstof die de democratie draaiende houdt. Van 150 naar 200 Kamerleden lijkt mij een goede zaak. Er zijn nu veel vraagstukken die een oplossing behoeven, maar die door tijdsgebrek blijven liggen. Een slechte zaak voor de samenleving als geheel.

Eerste Kamer
De Eerste Kamer moet niet worden afgeschaft, maar moet wel drastisch worden hervormd. De beroepslobbyisten die er nu zitten moeten worden vervangen door mensen uit de provincie, zodat de Provinciale Staten meer inhoud en meer zeggenschap krijgen in politiek Den Haag. Deze directe invloed zal het democratische gehalte versterken, het lobbyisme verminderen en de Eerste Kamer een werkelijke Kamer der reflectie maken.

Soevereiniteit
Heet hangijzer voor veel mensen. Nederland moet soevereiner worden van Brussel. Het is voor het politieke proces in Nederland van levensbelang dat Nederland functies van Brussel weer overhevelt naar Den Haag. Met meer "Brussel" zullen minder en minder mensen richting stembus trekken omdat zij dan nog meer dan nu het gevoel hebben, dat het toch niets uitmaakt. Meer beslissingsbevoegdheid in Nederland zal het electorale politieke bewustzijn in Nederland weer aanwakkeren.

Bovenstaande maatregelen zullen de, nu, dode politiek weer tot leven wekken, zullen partijen meer leden krijgen en zal het democratische gehalte in Nederland toenemen.