maandag 12 november 2012

Raad van State: stop de heksenjacht op weigerambtenaren

Voor de antichristelijke partij D66 is het van groot belang dat alles wat riekt naar de joods-christelijke achtergrond van Nederland uit het straatbeeld verdwijnt.

Daarom was het dan ook deze partij die met een initiatiefwetsvoorstel om tot een berufsverbot te komen voor de zogenaamde weigerambtenaar.
Deze ambtenaar kan tot nu weigeren om een homohuwelijk op basis van gewetensbezwaren af te sluiten. Dat houdt dus niet in dat homoseksuelen niet kunnen trouwen, dat is een geheel ander verhaal. Homoseksuelen kunnen gewoon trouwen, maar een weigerambtenaar kan weigeren. Iedereen blij zou je zeggen. Niet dus. De antichristelijke "liberalen" - die dus alleen liberaal zijn wanneer het hen uitkomt - willen hoe dan ook dat gewetensbezwaarde ambtenaren thuis zitten met een uitkering.
De Raad van State (ambtelijke taal waarschuwing) vat het als volgt samen:

Inhoud van het initiatiefwetsvoorstelAls gevolg van het voorstel zal het niet langer mogelijk zijn om ambtenaren van de burgerlijke stand (abs-en) te benoemen die gewetensbezwaren hebben tegen het sluiten van huwelijken tussen personen van gelijk geslacht. Hiervoor wordt in het Burgerlijk Wetboek (BW) als benoembaarheidsvereiste voor (buitengewone) ambtenaren van de burgerlijke stand opgenomen dat zij in de uitoefening van hun ambt geen onderscheid maken in de zin van de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb). Ook zullen eventueel in dienst zijnde gewetensbezwaarde abs-en niet langer meetellen voor het wettelijk vereiste minimumaantal van twee ambtenaren van de burgerlijke stand per gemeente. Ten slotte maakt het initiatiefwetsvoorstel mogelijk dat ten opzichte van gewetensbezwaarde abs-en onderscheid wordt gemaakt op grond van godsdienst of levensovertuiging (bijvoorbeeld door ontslag vanwege hun bezwaren) zonder dat zij zich daartegen kunnen verweren met een beroep op het in de Awgb opgenomen verbod op onderscheid op grond van godsdienst of levensovertuiging. Met het oog daarop wordt de Awgb aangevuld met een specifieke uitzondering voor gewetensbezwaarde abs-en.

Barbertje moet hoe dan ook hangen volgens de liberalen van 1966.

De RVS is het hoogste adviescollege van de regering en opereert onafhankelijk. Een college van wijze mannen en vrouwen die het initiatiefwetsvoorstel onwijs vinden. Leest u maar mee:
Met de introductie van een benoembaarheidsvereiste worden personen met godsdienstige of levensbeschouwelijke bezwaren tegen het sluiten van huwelijken tussen personen van gelijk geslacht immers categorisch uitgesloten van het ambt van abs, ook als zij in de praktijk nooit geconfronteerd worden of zullen worden met een huwelijkssluiting waartegen zij die bezwaren hebben. Naar het oordeel van de Afdeling advisering biedt een benadering waarbij, gelet op de gelijke benoembaarheid in openbare dienst en de nadere uitwerking daarvan in de Algemene wet gelijke behandeling, wordt vertrouwd op de zorgvuldige afweging van gemeenten in individuele gevallen de beste kans op een voor alle partijen aanvaardbare oplossing.
Met andere woorden: de RVS staat voor dat iedereen moet kunnen trouwen maar dat weigerambtenaren niet gediscrimineerd mogen worden op grond van hun levensovertuiging, zeker gezien het feit dat deze ambtenaren niet of nooit in aanraking zullen komen met het homohuwelijk.

De gelijkheidsdenkers van D66 en anderen doen er verstandig aan te stoppen met hun heksenjacht en geen problemen te creëren die er niet zijn.