donderdag 8 november 2012

Is er ruimte in Nederland voor een brede conservatieve volkspartij?

Wim Kortenoeven en Marcial Hernandez denken van wel en ik kan hen geen ongelijk geven.


In een open brief van beide heren, geadresseerd aan de Tweede Kamerfractie van de VVD  wijs ik u graag op de laatste alinea:

 Met uw acceptatie van het regeerakkoord is het 'gat op rechts' alleen maar vergroot.
Bij ons vertrek uit de PVV hebben wij gezegd geen politieke partij te willen oprichten. Maar inmiddels zien wij dat als weglopen voor onze verantwoordelijkheid. Wij vinden uw kiezersbedrog levensgevaarlijk voor ons goede land. Daarom gaan wij, samen met een groep andere ontevreden burgers, de mogelijkheid bekijken om een verantwoordelijk denkende én handelende rechts-conservatieve partij op te richten. Daar hebben de in u teleurgestelde kiezers recht op.

Een conclusie waar geen speld tussen te krijgen is.  Er is buiten de SGP geen rechts-conservatieve partij in Nederland. De SGP is een prima partij, maar door de strikte ideologie beperkt in de aanzuigingskracht voor groepen kiezers die nu conservatief zweven.

De VVD is met een ruk naar links opgeschoven tot niveau PvdA-light. 

Het CDA is links nog rechts en een echte middenpartij.

De PVV waar beide heren onderdeel van waren is een populistische partij die nog harder meewaait met de wind, dan Wouter Windvaan Bos.  Eerst was het de partij voor rechts, vervolgens een partij voor  buschauffeurs om stemmen weg te trekken bij de SP en nu profileert de PVV zich als de partij voor allerlei middeninkomens om ontevreden VVD'ers binnen te halen, waar het overigens niet echt in slaagt.
Kortenoeven en Hernandez verlieten de PVV om uiteenlopende redenen. Hernandez vanwege het pacifistische karakter van de PVV. "Het leger moet leger" is ongeveer de slogan van de PVV wanneer het op defensiegebied aankomt. Kortenoeven verliet de PVV vanwege de hypocriete opstelling van de PVV inzake Israël en Joden. De PVV steunt Israël alleen vanwege hun eigen anti-islam agenda, niets meer en niets minder. Joden in Nederland worden door PVV-er Graus uitgemaakt als dierenmartelaars uit naam van de Joodse religie. Klassiek antisemitisme. Mag je niet zeggen van de PVV, maar het is wel degelijk antisemitisme.

Kortenoeven en Hernandez konden zich dus niet meer vinden in de koers van de PVV die op geen enkele manier bediscussieerbaar of onderhandelbaar was en is.  Iedereen met een afwijkende mening wordt rigoureus aan de kant gezet. Dat is een keuze, wanneer je een partij wilt van Ja-knikkers waarin gezonde discussie wordt vermeden.

Het is dan ook een logisch gevolg dat Kortenoeven en Hernandez spelen met de gedachte aan een brede conservatieve partij. Er gaapt een gat op rechts dat schreeuwt om gedicht te worden.

Ik wens de beide heren dan ook alle succes toe in hun streven een conservatieve partij mogelijk te maken. Zij hebben de conservatieve ideeën en inborst om deze partij vorm te geven. 

De Conservatieve Volkspartij CVP, hopelijk een droom die werkelijkheid wordt.