woensdag 7 maart 2012

Wim Kortenoeven spreekt duidelijke taal tijdens buitenlandoverleg


Duidelijk verhaal van Wim Kortenoeven. Niets aan te voegen, behalve dat purim vanavond begint en Shushan Purim morgenavond. Dus 9 maart is nog steeds Jeruzalem-purim.

Purim Sameach.

Voorzitter,


Op 9 maart is het Poeriem. Op die dag, de eerste dag van het Gymnich-overleg, wordt in Joodse kring herdacht en uitbundig gevierd dat de geplande uitroeiing van het Joodse volk werd voorkomen.
Poeriem vertelt het verhaal van genocidaal antisemitisme en van Haman, de Perzische antisemiet die God zij dank niet in zijn opzet slaagde. Haman leefde in de vijfde eeuw vóór de christelijke jaartelling. Maar de oude Joodse traditie leert dat in iedere generatie mensen opstaan om het Joodse volk te vernietigen. Geen enkel ander volk wordt systematisch bedreigd met genocide.

In onze dagen leeft Haman opnieuw in Perzië, het huidige Iran. Haman leeft voort in het Iraanse leiderschap, dat onomwonden verklaart dat de Joodse staat dient te worden vernietigd en ook zal worden vernietigd. Haman leeft ook voort in het werk van Iraanse regeringsfunctionarissen. Dat blijkt onder andere uit een artikel van Alireza Forghani, adviseur van de Iraanse opperste leider Ali Khamenei. Forghani formuleerde een religieus-juridische doctrine die voorschrijft dat niet alleen de Joodse staat Israel moet worden vernietigd, maar de Joden. En dat Iran daarin het voortouw moet nemen. Forghani beschrijft zelfs welke raketten moeten worden ingezet om welke Israelische burgerdoelen te vernietigen en alle inwoners te doden.


Deze genocidale doctrine wordt sinds kort verspreid door een groot aantal officiële kanalen van de Iraanse staat en is daarmee feitelijk dogma geworden.


Voorzitter, alles wijst erop dat de moderne Hamans van Iran kernwapens en overbrengingsmiddelen ontwikkelen. En er zijn ook aanwijzingen dat Iran op dat terrein verder is dan tot voor kort werd aangenomen. Afgelopen maandag brachten verschillende internationale media het bericht dat Iran mogelijk al in 2010 nucleaire testen heeft uitgevoerd in Noord-Korea. Het bericht is gebaseerd op onderzoek van de Zweedse atoomfysicus Lars-Erik de Geer, directeur onderzoek van het Swedish Defense Research Institute in Stockholm.


Het mogelijk geen vijf voor twaalf meer, maar slechts enkele seconden voor middernacht.
Voorzitter, ik vraag de minister om een voorlopige reactie op dit bericht, maar ook om het mee te nemen naar het overleg en daar de verificatie ervan te bevorderen.
Voorzitter, in onze dagen leeft het gedachtegoed van Haman ook voort in Hamas en Hezbollah. Het Handvest van Hamas is heel expliciet over de noodzaak dat moslims alle Joden moeten doden en stelt dat die genocide zich onvermijdelijk zal voltrekken. Omdat het een religieus-geïnspireerde opdracht is van islamstichter Mohammed zelf.


De leider van Hezbollah, Hassan Nasrallah, heeft destijds het zionisme als een positief verschijnsel getypeerd, omdat het de moslims de moeite zou besparen de Joden wereldwijd achterna te zitten om hen te kunnen doden.


Deze moderne Hamans worden door sommigen als extremisten geduid alsof zij marginale verschijnselen zouden zijn. Maar bijvoorbeeld ook de instellingen van de als gematigd aangeprezen Palestijnse Autoriteit prediken zonder schroom dat het vermoorden van Joden een nobele zaak is. Zij negeren de wijze vermaningen van onze minister van Buitenlandse Zaken en creëren een klimaat waarin het plegen van genocide op Joden schier onvermijdelijk wordt, als de gelegenheid zich voordoet. De instellingen van de Palestijnse Autoriteit gaan door met het vergiftigen van de mentaliteit van generaties jonge Palestijnse Arabieren. En zo zullen steeds nieuwe Hamans opstaan. En zo wordt de vrede onmogelijk gemaakt.


Vanwege de beperkte tijd kan ik u hier maar één voorbeeld geven: Vorige week zond de officiële tv-zender van de Palestijnse Autoriteit meer dan tien keer een eerbetoon uit aan de terroristen die in 1974 een aanslag pleegden op een school in Ma’alot in Noord-Israel. Daarbij kwamen 26 Israeli’s om het leven, waaronder 22 kinderen. Dit is kennelijk een voorbeeld ter navolging.


Voorzitter, de minister heeft met regelmaat gezegd dat hij dit soort praktijken van de Palestijnse Autoriteit aan de orde zou stellen. En hij heeft dat ongetwijfeld gedaan. Maar het heeft helemaal niets opgeleverd. Ik vraag hem dan nog maar eens wat hij gaat doen om de Palestijnse Autoriteit te dwingen deze letterlijk levensgevaarlijke anti-Joodse ophitsing te staken. Graag een reactie van de minister.
Voorzitter, het aanzetten tot genocide is strafbaar onder het internationale recht. Ik heb in dat verband ook nog de volgende vragen voor de minister, vragen die hij mee kan nemen naar het overleg van Gymnich:


1) Is hij bereid te bevorderen dat regeringsleiders en –functionarissen, die expliciet ophitsen tot en dreigen met genocide, voor een internationaal tribunaal worden gedaagd? Ik doel hier met name op Iraanse leiders en overheidsfunctionarissen.


2) Is hij bereid te bevorderen dat de verantwoordelijken voor de slachtingen in Syrië voor een internationaal tribunaal worden gedaagd?


Voorzitter, tijdens het Poeriemfeest wordt ook gevierd dat het Joodse volk zelf maatregelen nam tegen Haman en zijn vele geestverwanten in het Perzië van toen. Gisteren heeft de Israelische premier Netanyahu in Washington heel expliciet verklaard dat hij niet zal toestaan dat zijn volk moet leven in de schaduw van uitroeiing. Wij moeten deze woorden uitermate serieus nemen en ook de mogelijke consequenties ervan.


Ik spreek in dat kader de hoop uit dat onze minister tijdens de zo symbolische Poeriembijeenkomst van Gymnich zal bevorderen dat de Hamans van onze dagen daadwerkelijk worden aangepakt. Niet alleen met nog meer en aangescherpte sancties maar ook persoonlijk, in financieel en juridisch opzicht, en waar het gaat om hun bewegingsvrijheid.


Bron