donderdag 16 december 2010

Rouvoet's impressies rondetafel antisemitisme

share

Woensdagmiddag vond op mijn initiatief in de Tweede Kamer het rondetafelgesprek over antisemitisme en de veiligheid van Joodse landgenoten plaats. Aanleiding was het opnieuw oplevende debat hierover, mede door de uitspraken van Frits Bolkestein over dit thema. In januari zal de Kamer hierover opnieuw een debat met de regering voeren en ter voorbereiding van dit debat leek het de ChristenUnie-fractie van belang om met de betrokken organisaties om de tafel te gaan om over de ervaringen, concrete knelpunten én mogelijke oplossingen daarvoor te spreken.

De belangstelling voor dit gesprek was groot. Zeker gezien de zeer korte termijn waarop dit rondetafelgesprek moest worden georganiseerd, was er sprake van een erg grote opkomst, zowel van (joodse) organisaties als van vertegenwoordigers van Kamerfracties. In totaal waren zo’n 30 personen aanwezig, die samen organisaties vertegenwoordigden variërend van het Centraal Joods Overleg en het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, het CIDI en Christenen voor Israël, de gemeente Amsterdam en een hoogleraar verbonden aan het NIOD, tot de Joodse onderwijsinstellingen Maimonides en het Cheider, het Platform godsdienstvrijheid, een drietal rabbijnen en het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders en het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO).

Van de kant van de Kamer waren de fracties van SGP, PvdA, CDA, GroenLinks, VVD en ChristenUnie vertegenwoordigd. Andere fracties hadden laten weten dat zij op deze termijn en als gevolg van de drukke laatste vergaderdagen van de Kamer helaas geen adequate afvaardiging konden regelen. Tenslotte waren het Joods Historisch Museum en Uitgeverij Van Praag op hun verzoek als toehoorders aanwezig.

Het rondetafelgesprek was besloten. Ik voel me dan ook niet vrij om specifiek in te gaan op de inbreng van de aanwezigen. Wel geef ik graag een aantal impressies door, die wat mij betreft ook behulpzaam kunnen zijn voor het vervolg.

Het was eerst en vooral een openhartig en constructief gesprek, met authentieke bijdragen, een gedeelde bezorgdheid over incidenten met een antisemitisch karakter en soms indrukwekkende persoonlijke ervaringen. Er werd vooral samen gezocht naar concrete aanknopingspunten om echt verder te komen.

Als ik in steekwoorden moet aangeven waar die aanknopingspunten gezocht werden, kom ik tot de volgende opsomming:

* Handhaving (consequent, taakstraffen, inzet Voetbalwet);
* Acteren door politie en justitie n.a.v. aangiftes, mede met het oog op de aangiftebereidheid;
* Onderwijs, voorlichting en educatie (m.n. over WO II en de Holocaust);
* Besef dat antisemitisme niet een probleem is dat binnen één, allochtone bevolkingsgroep speelt, maar (ook) voorkomt in brede lagen van de (autochtone) bevolking;
* Aandacht voor context en ervaringen van Marokkaanse jongeren en de verbinding met het Midden-Oostenconflict;
* Precisie en zorgvuldigheid in statistieken, berichtgeving en discussies, ter voorkoming van onevenwichtige en onjuiste beeldvorming;
* Aandacht voor het bredere probleem van intolerantie en de straatcultuur;
* Normstellend leiderschap bij organisaties, media én politici: geef het goede voorbeeld in taalgebruik en omgangsvormen!
* Het belang van lokale en nationale dialooggroepen.

Deze observaties en impressies zijn ongetwijfeld voor aanvulling vatbaar, maar geven wel een beeld van de hoofdlijnen van het rondetafelgesprek.

Het was goed om te constateren dat alle aanwezigen ingenomen waren met het initiatief om hier met elkaar over te spreken en lieten blijken het toe te juichen dat ‘de politiek’ niet alleen het probleem van het antisemitisme, maar zeker ook de ervaringen en visies van de betrokken organisaties en personen serieus neemt.

Al met al kunnen we mijns inziens spreken van een geslaagde bijeenkomst die aan de bedoelingen heeft beantwoord. Hopelijk biedt het zowel de fracties in de Kamer als de aanwezige organisaties (nieuwe) handvatten om – een ieder vanuit de eigen positie en met de eigen verantwoordelijkheid – bij te dragen aan het tegengaan van het antisemitisme in ons land.

André Rouvoet

Fractievoorzitter van de ChristenUnie en initiatiefnemer van het rondetafelgesprek